СААМ III

Нэгэн үндэстний нэр: саам хэл (фин-угор хэлний бүл‎эгт хамаарагдах н‎эгэн хэл).

Ижил үг:

СААМ I

СААМ II