АВАЛЦУУР

1. Авалцуулдаг юм, асаадаг юм: авалцуур бодис (хоорондоо нийлж шатдаг зүйл);


2. Тогтмол ба хувьсах гүйдлийн цахилгаан хүчний хэлхээн дэх салгаж залгадаг хэрэгсэл.