СААДАГЛАХ I

1. Саадаг агсах, нум сум зүүх: саадагласан эрс (саадаг агссан эрс);


2. [шилжсэн] Саадаг нум агсаж, эхнэр авахаар мордох.