РАШААНТАХ II

Мал хортой өвс идэх.

Ижил үг:

РАШААНТАХ I