РЕАЛИСТ

Реализмыг баримтлагч: - Амьдралын үнэнийг нээн үзүүлэхдээ хосгүй зоригтойн сацуу амьдралыг бататган чадагч өөр дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон-миний тоонот.