РЕВИЗИОНИЗМ

Марксизм-Ленинизмын үндэслэлийг дахин хянаж, өөрчлөхийг эрмэлздэг засварлах үзэл: - Марксизм-Ленинизмд харш, дэлгэрэнгүй... Хүүхэд-Залуучуудын нэвтэрхий толь.