РЕГИСТР

Тухайн хүнийг хаана, хэзээ төрснийг гэрчлэх бүртгэл: регистрийн дугаар (иргэний үнэмлэх, төрсний дэлгэрэнгүй...