РЕДАКТОРЛАХ

Хэвлэлийн эхийг хянан тохиолдуулах: - Хамгийн сүүлчийн засварыг редактор нь редакторлаж байх үед хийсэн дэлгэрэнгүй.... “Цог” сэтгүүл.