РЕАКТОР

1. Химийн урвал явуулдаг сав тогоо;


2. Хувьсах гүйдлийн шугаман дахь хүрэлцэхүйц хүчдэлийг хязгаарлах цахилгаан төхөөрөмж: цөмийн реактор (цөмийн хуваагдах урвалыг дэлгэрэнгүй...