РАДИУС II

Үйлдлийн цар хүрээ, тархалт.

Ижил үг:

РАДИУС I