РАКЕТ

Нисэгч аппарат - Хүчит ракет, бөмбөгөнд эвдэрсэн замаар жаран хоёрхон километр газрыг би таван цаг хагас явж дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Тэмээний дууль.