РАПОРТ

1. Цэргийн дээд тушаалтанд биечлэн айлтгасан илтгэл: рапорт өгөх (ажил хэргийн тухай мэдүүлэг өгөх) - дэлгэрэнгүй...


2. Өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрхэн биелүүлсэн тухай биечлэн илтгэх нь, илтгэх хуудас: рапорт хүргэх (мэдүүлэг өгөх) - Өндөр дуугаар дэлгэрэнгүй.... Д.Цэвэгмэд. Зохиолын түүвэр.

рапорт өгөх ажил хэргийн тухай мэдүүлэг өгөх
рапорт хүргэх мэдүүлэг өгөх