РАШААЛАХ

Рашаанд орохоор явах, рашаанаар угаал ариутгал үйлдэх.