РАЙОНЧЛОХ

Дүүргийн зохион байгуулалт, бүтэцтэй болгох: - Райончлох асуудлыг судалж боловсруулахдаа одоогийн Улаанбаатар дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин.