ӨШӨӨЛӨЛ

Өш санах байдал: өшөөлөл ихтэй (тухайн хүнд ихэд хорсон, муу хэрэг үйлдэхийг хүсэж байгаа нь).