ӨШӨӨМӨРТЭЙ

Хэрэг явдлын бүтэмж муу, саадтай байгаа нь: өшөөмөртэй ажил (саад бэрхшээл ихтэй ажил).