ӨШИГЛӨЛТ

Өшиглөх үйлийн үр дүнг заасан нэр: өшиглөлтөд өртөх (хөлд цохигдон тийрэгдэх).