ӨШИГЛӨХ I

1. Хөлөөрөө юмыг цохих: бөмбөг өшиглөх (хөлөөрөө бөмбөг цохих), тэвэг өшиглөх дэлгэрэнгүй...


2. Мал хойд хөлөөрөө тийрэх: морь өшиглөх (морь хойд хөлөөрөө тийрэх);
3. Хөлөөрөө юмыг хүчлэн тулах: өшиглөн татах (хөлөөрөө жийн татах).

бөмбөг өшиглөх хөлөөрөө бөмбөг цохих
тэвэг өшиглөх тэвгийг хөлөөр цохин тоглох
өр өшиглөх хүний чанаргүй зан гаргах
морь өшиглөх морь хойд хөлөөрөө тийрэх
өшиглөн татах хөлөөрөө жийн татах
Ижил үг:

ӨШИГЛӨХ II