өвч хуяглах
зэр зэвсэг хуяг дуулгаа бүрэн гүйцэд өмсөх, зүүх