ӨВЧИЛТ

Амьтан, ургамлын арьс, үс, хальс зэргийг салгаж авах үйл ажиллагаа.