АВАЛДУУЛАХ
Хүн амьтныг хооронд нь зууралдуулан ноцолдуулах.