ООЧИЛТ

Оочих үйлийн үр дүнг заасан нэр: оочилтын хурд (сорж уух байдлын хурд).