ОЛОНГҮЙ

Ааш зан муутай, бусадтай төдий л нийцтэй бус зожиг: олонгүй хүн (олон нийттэй таарамж муутай, зожиг дэлгэрэнгүй...