ОГОТОРЛОХ

1. Оготор болгох: гаанс модоо оготорлох (гаансаа богино болгох);


2. [шилжсэн] Зорьсон хэргийнхээ эцсийг үзэлгүй зам зуураас буцах: зам оготорлох (хүрвэл зохих газраа очилгүй замаас буцах).

гаанс модоо оготорлох гаансаа богино болгох
зам оготорлох хүрвэл зохих газраа очилгүй замаас буцах