ОГСГО :

огсго огсго (огсгор зүйлийн байн байн хөдлөх байдал).