ОГСГОР

1. Хэт дээш өргөгдсөн байдал, огдгор: огсгор гэзэг (богино, тайрмал гэзэг), огсгор дэлгэрэнгүй... (их богино сүүл);


2. [шилжсэн] Зан ааш ихэрхэг, оворжуу.

огсгор гэзэг богино, тайрмал гэзэг
огсгор сүүл их богино сүүл