ОГОТОРХОН

Нэлээд оготор: оготорхон хувцас (нэлээд оготор, богино хувцас), оготорхон шилбүүр дэлгэрэнгүй...

оготорхон хувцас нэлээд оготор, богино хувцас
оготорхон шилбүүр богинохон шилбүүр