овоо дээрээс нь шүүрэх
амьтны гавлын дээрх овгор арьснаас шүүрэн барих