ОВООЛЛОГОТОЙ

Овооллогоостой: овооллоготой шороо (овоолсон шороо) - Даамал нь хэсэг овоолготой шорооны дэргэд дэлгэрэнгүй... Н. Банзрагч. Зам.