ОВООЛЛОГООС

Нэг дор бөөгнөрүүлсэн нь: модны овооллогоос (модыг нэг дор бөөгнүүлэн овоолсон байдал).