ОВООЛЛОГООСГҮЙ

Нэг дор бөөгнөрүүлээгүй: овооллогоосгүй аргал (нэг дор бөөгнүүлээгүй, энд тэндгүй тархсан аргал)