ОВОНЧ

овонч бялдууч (зусар, зуйрган) - Энэ хоёр жилийн хооронд ийнхүү бачилснаар ар газрын ольхой дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар.