ОВЖИГНОХ

Овжин зан гаргах, баашлах: овжигнон гүйх (сэргэлэн зан гарган хүн, амьтны наагуур цаагуур гүйх).