НАЙ I

Хүмүүсийн бие биедээ итгэлцэх, эв найртай хандах сэтгэл - Нар бороо тэнцсэн газар навч цэцэг дэлгэрдэг, най болон дэлгэрэнгүй... ААЗ., най болсон хүн (итгэл даах нөхөр), най найрал [хоршоо] (найз нөхдийн эвсэг дотно байдал, найр тал), най хуур [хөгжим] (баруун гартаа төгөлдөр хуурын даралт бүхий нэг зүйл баян хуур хөгжим), *най нь тасрах (а. Ядарч зүдрэн арчаагаа алдах; б. Хэрэглэх боломжгүй болох) - Урьдаас най нь тасарсан уранхай хувцастай хэдэн өвгөн… гарч ирлээ. Н.Банзрагч. Тал нутгийн хавар.

най болсон хүн итгэл даах нөхөр
най найрал найз нөхдийн эвсэг дотно байдал, найр тал
най хуур баруун гартаа төгөлдөр хуурын даралт бүхий нэг зүйл баян хуур хөгжим
най нь тасрах а. Ядарч зүдрэн арчаагаа алдах; б. Хэрэглэх боломжгүй болох
Ижил үг:

НАЙ II