най найрал
найз нөхдийн эвсэг дотно байдал, найр тал