най хуур
/ хөгжим /
баруун гартаа төгөлдөр хуурын даралт бүхий нэг зүйл баян хуур хөгжим