ААШИТ

Ааш бүхий: муу аашит (муу зантай хүн), олон аашит (олон ааштай хүн).

муу аашит муу зантай хүн
олон аашит

олон ааштай хүн