ААШИЛГА
/ хуучирсан /

Зан байдал, зан авир: хилэнгийн аашилга (уур хилэн).