ААШЛУУЛАХ

Загнуулах, буруушаагдах - Би аашлуулж аашлуулж ирлээ. “Цог” дэлгэрэнгүй... аашлуулах загнуулах [хоршоо] (бусдаас хатуу үг сонсох).

аашлуулах загнуулах бусдаас хатуу үг сонсох