ААШТАЙ

1. Ааль авир бүхий: сайхан ааштай (зан сайтай), зөөлөн ааштай (эелдэг зөөлөн зантай) дэлгэрэнгүй...


2. Ааль авир муутай: ааштай морь (а. Омголон морь; б. Муу зан сурсан морь), ааштай хүн (зан авир муутай хүн) - дэлгэрэнгүй...
3. Тогтворгүй, хувирамтгай: ааштай тэнгэр (цаг агаарын тогтворгүй байдал).

сайхан ааштай зан сайтай
зөөлөн ааштай эелдэг зөөлөн зантай
ааштай морь а. Омголон морь; б. Муу зан сурсан морь
ааштай хүн зан авир муутай хүн
олон ааштай элдэв зантай