ААШГҮЙДЭХ

1. Хэтэрхий аашгүйн учир тохиромжгүйдэх;


2. Ааш зан нь тохиромжгүй болох.