ААШГҮЙТЭХ

Тавтиргүйтэх, төрхгүйтэх: аашгүйтэн явах (төрхгүйтэх, элдэв саваагүй зан авир гаргах).

аашгүйтэн явах төрхгүйтэх, элдэв саваагүй зан авир гаргах