МАЛЛАХ I

1. Мал адгуулах, хариулах: мал маллах (мал хариулах) - Мал малласаар насыг баралтай дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Хамаатан садан;


2. Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх: хүүхэд маллах (хүүхэд өсгөх) - Ганц хүүхдийг олигтойхон маллаж чадахгүй. дэлгэрэнгүй...

мал маллах мал хариулах
хүүхэд маллах хүүхэд өсгөх
Ижил үг:

МАЛЛАХ II