МАЛЛАЦГААХ I

Маллах үйлийг олуул хийх.

Ижил үг:

МАЛЛАЦГААХ II