МАГАДАЛШГҮЙ I

1. Хэргийн үнэн, зөвийг бүрэн тогтоох боломжгүй: магадалшгүй хэрэг (шийдвэрлэх боломжгүй хэрэг);


2. Болзошгүй, санамсаргүй: магадалшгүй зардал (тооцоонд ороогүй, гэнэт гарах зардал);
3. Лавтай биш - Би маргааш ирж ч магадгүй. Яриа.

магадалшгүй хэрэг шийдвэрлэх боломжгүй хэрэг
магадалшгүй зардал тооцоонд ороогүй, гэнэт гарах зардал
Ижил үг:

МАГАДАЛШГҮЙ II