МАГАДЛАГЧ

Хянан шалгаж, нягтлан үзэх хүн, магадлан шалгагч.