МАГАДЛАЛТАЙ

Хэрэг явдал болох бодит боломж ихтэй: ирэх магадлалтай (ирэх боломж ихтэй), магадлалтай дэлгэрэнгүй... (боломжтой болох) - Магадлал нь нэг рүү ойртох тусам байдал илрэх нь улам магадлалтай болно. Анагаах ухааны хураангуй толь.

ирэх магадлалтай ирэх боломж ихтэй
магадлалтай болох боломжтой болох