МАГЖИЙХ I

1. Хүзүүгээ гүлдийлгэн хүчилж зүтгэх, мөн ийм байдалтай харагдах: магжийсан эр (өлгөрдүү хүзүүтэй дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хүчээ шавхан ажиллах, мэрийн чармайх: магжийн ажиллах (хүчээ шавхан чармайн ажиллах).

магжийсан эр өлгөрдүү хүзүүтэй эр
магжийн ажиллах хүчээ шавхан чармайн ажиллах
Ижил үг:

МАГЖИЙХ II