МАГИСТРАНТ

Магистрын сургалтад хамрагдан суралцаж буй хүн.