МАГАДЛАЛГҮЙ II

Магадлан шалгах шаардлагагүй.

Ижил үг:

МАГАДЛАЛГҮЙ I